ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ text/csv
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2564
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2564
การจัดจำแนก ระดับการศึกษา
หน่วยวัด คน
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 มิถุนายน 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 มิถุนายน 2564
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565