พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: ระหว่างศึกษา ทุนรัฐบาล

กรองผลลัพธ์
  • ทุนรัฐบาล 41 recent views

    ข้อมูลทุนรัฐบาลของนักเรียนทุนรัฐบาลระหว่างศึกษา
    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 8 สิงหาคม 2565
  • สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษา 30 recent views

    รายงานสถิติจำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษาจำแนกตาม 1) ระดับที่อนุมัติให้ศึกษาและระดับที่กำลังศึกษา 2) แหล่งทุนและประเทศที่กำลังศึกษา และ 3) กลุ่มวิชาที่กำลังศึกษา
    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 18 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).