Skip to content

ความเปลี่ยนแปลง

View changes from to


On 9 สิงหาคม ค.ศ. 2021 10 นาฬิกา 27 นาที 50 วินาที UTC, Gravatar ckan_admin:
  • Changed title to DS01 ข้อมูลผู้สมัครสอบ (previously DS01 ข้อมูลผู้สมัครสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563)


  • Updated description of DS01 ข้อมูลผู้สมัครสอบ from

    เป็นข้อมูลที่ผู้สมัครสอบให้ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
    to
    ข้อมูลผู้สมัครสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 เป็นข้อมูลที่ผู้สมัครสอบให้ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ


  • Changed value of field last_updated_date to 2021-08-09 in DS01 ข้อมูลผู้สมัครสอบ