Skip to content

ความเปลี่ยนแปลง

View changes from to


On 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 4 นาฬิกา 47 นาที 06 วินาที UTC, Gravatar ckan_admin:
  • Updated description of resource ข้อมูลทุนรัฐบาล in ข้อมูลทุนรัฐบาล from

    ลำดับ, ประจำปี (ทุนปี), แหล่งทุน, ประเภททุน, ลักษณะทุน, หน่วยงานที่ขอทุน (กระทรวง), หน่วยงานที่ขอทุน (กรม), ระดับที่อนุมัติ, ประเทศที่ให้ไปศึกษา, กลุ่มวิชาที่ให้ไปศึกษา, สาขาวิชาที่ให้ไปศึกษา
    to
    ข้อมูลทุนรัฐบาลของนักเรียนทุนรัฐบาลระหว่างศึกษา ครึ่งปีแรก ปี พ.ศ. 2564


  • Changed value of field resource_accessible_condition to ไม่มี in resource ข้อมูลทุนรัฐบาล in ข้อมูลทุนรัฐบาล