DS01 ข้อมูลผู้สมัครสอบ

ข้อมูลผู้สมัครสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 เป็นข้อมูลที่ผู้สมัครสอบให้ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
* อีเมลผู้ติดต่อ rsc@ocsc.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 17 พฤษภาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 สิงหาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 17 พฤษภาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2566